top of page

Page Title

Daegeum

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีบำบัด

Master of Arts in Music Therapy

หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีบำบัด ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ เป็นหลักสูตรแรกในภูมิภาค ที่มุ่งเน้นในการผลิต และพัฒนาบุคลากรทางดนตรีบำบัดให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐาน และมีความรู้ ความสามารถในการนำเอาความรู้มาประยุกต์ในการทำวิจัย เพื่อต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เข้ากับบริบท โดยในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางดนตรีที่ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์ และรายวิชาที่ให้องค์ความรู้ในบริบททางการแพทย์ และการศึกษา ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมกับการประยุกต์ใช้ดนตรี และวางแผนการให้บริการดนตรีบำบัดอย่างเหมาะสมกับความต้องการของบุคคล และบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการฝึกปฏิบัติงานด้านดนตรีบำบัดควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเผชิญกับสถานการณ์จริง ทำให้เกิดความเข้าใจของสังคมที่แท้จริง ปรับตัวให้เข้ากับการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่น ๆ ฝึกหัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นำเอาเนื้อหาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ และพร้อมที่จะเป็นนักดนตรีบำบัดวิชาชีพที่ให้บริการแก่สังคมต่อไป นอกจากนั้นหลักสูตรยังคำนึงถึงความต้องการทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ มีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ หลักสูตรจึงได้ออกแบบด้วยมาตรฐานสากล แต่พัฒนาให้ตรงกับบริบทไทย ที่สามารถประยุกต์ได้ทั้งดนตรีสากล ดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงบำบัด


bottom of page