top of page

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรดนตรีบำบัด

หลักสูตรดนตรีบำบัด เปิดรับผู้สนใจโดยไม่จำกัดว่าจบการศึกษามาจากสาขาวิชาใด โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้

Children Playing Bongo Drums
  1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.3 ผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  3. มีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรี โดยพิจารณาจากการทดสอบเป็นหลัก และเครื่องดนตรีหลักของผู้สมัครสามารถเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นจากดนตรีไทย ตะวันตก หรือพื้นเมือง และมีทักษะการบรรเลงเป็นอย่างดี (คุ้นเคยกับการอ่านโน้ตทั้งในกุญแจซอล และกุญแจฟา สามารถ sight reading  หรือ บรรเลงตามจากการฟังได้) 

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบด้านทักษะดนตรี 

5. แสดงให้เห็นว่ามีวุฒิภาวะที่เหมาะสม และมีความร่างกายที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย และ

   จิตใจ ซึ่งจะต้องนำใบรับรองแพทย์มาเพื่อประกอบการพิจารณา และมีผลตรวจการ

   ได้ยินจากโรงพยาบาลแสดงว่ามีระดับการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือหากมีความผิด

   ปกติต้องมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีมีค่าต่ำกว่า 40 เดซิเบล

6. (ถ้ามี) หลักฐานประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ รวม

 ถึงผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส หรือการดูแลผู้สูงอายุ (เช่น ประสบการณ์ดูแลบุคคลใน      ครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ หรือบุคคลที่มีภาวะทางจิตเวช การทำงานเป็นผู้ช่วย

  ครู หรือผู้ช่วยพยาบาล งานอาสาสมัคร 1 สัปดาห์ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ใน

  บ้านพักคนชรา)

Guitar Playing
bottom of page