top of page

นิยาม "ดนตรีบำบัด"

ปัจจุบันมีสมาคมทางดนตรีบำบัดในหลายประเทศ และนักวิชาการทางดนตรีบำบัดหลายคนได้ให้ความหมายดนตรีบำบัดไว้หลากหลาย อย่างไรก็ตามการให้นิยามคำว่าดนตรีบำบัดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านดนตรีบำบัดของแต่ละภูมิภาคหรือสถาบันมีความหลากหลาย

World Federal Music Therapy (2011) ได้ให้นิยามของดนตรีบำบัดว่า เป็นวิชาชีพหนึ่งที่ใช้ดนตรีและองค์ประกอบของดนตรีในการจัดการดูแลในบริบททางการแพทย์ การศึกษา และสถานการณ์ทั่วไปกับบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว หรือชุมชนที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะทางร่างกาย สังคม การสื่อสาร อารมณ์ สติปัญญา และจิตใจ โดยการปฏิบัติงาน การฝึก การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านดนตรีบำบัด โดยจะมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานวิชาชีพที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม และสังคมในบริบทของพื้นที่นั้น ๆ
British Association for Music Therapy (n.d.) ได้อธิบายความหมายของดนตรีบำบัดไว้ว่า ดนตรีบำบัดเป็นการบำบัดทางจิตวิทยาคลินิก โดยมีนักดนตรีบำบัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ (HCPC) เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยคนที่ได้รับผล กระทบจากการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรือความบกพร่องด้านต่าง ๆ ด้วยการดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย การสื่อสาร และสังคม 
The American Music Therapy Association (AMTA) (n.d.) ได้ให้คำอธิบายดนตรีบำบัดไว้ว่า เป็นการใช้กิจกรรมดนตรีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะบุคคล ที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธภาพระหว่างนักดนตรีบำบัดและผู้ป่วย โดยการจัดกิจกรรมดนตรีบำบัดจะถูกจัดโดยบุคคลากรที่ได้รับการศึกษา และผ่านการฝึกฝนทางด้านดนตรีบำบัดจากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ ดนตรีบำบัดเป็นวิชาชีพที่ได้รับการรองรับจากวิชาชีพทางสุขภาพ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ใช้ดนตรีภายใต้สัมพันธภาพระหว่างนักดนตรีบำบัดและผู้ป่วย โดยใช้เพื่อระบุความต้องการทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม โดยหลังจากการประเมินความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน นักดนตรีบำบัดจะให้การดูแลรักษาผ่านวิธีการร้อง การเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์ (ทางดนตรี) และ/หรือการฟัง ซึ่งจากการร่วมกิจกรรมข้างต้นเพื่อให้ทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้ป่วยมีการพัฒนาขึ้น และส่งผลต่อด้านอื่น ๆ ในชีวิต นอกจากนี้ดนตรีบำบัดยังเป็นพื้นที่สำหรับการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความจำกัดในการสื่อสารความต้องการของตนเองผ่านทางภาษาอีกด้ว

 
"สรุปคำนิยาม" 
ากคำนิยามของสมาคมดนตรีบำบัดในประเทศข้างต้น "ดนตรีบำบัด" คือการใช้ดนตรีหรือองค์ประกอบของดนตรี เช่น ทำนอง แนวประสาน จังหวะ ความดัง-เบา คุณลักษณะของเสียง เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีเป้าหมายสำหรับแต่ละบุคคลหรือกลุ่มที่เข้ารับแตกต่างกันออกไป ดนตรีบำบัดสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาและดูแลสุขภาวะ หรือทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้เข้ารับบริการ เช่น การส่งเสริมด้านอารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย การสื่อสาร และสังคม ซึ่งไม่ว่าจะเพื่อเป้าหมายใดจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักดนตรีบำบัดและผู้ป่วย โดยผู้ทำกิจกรรมดนตรีบำบัดจะต้องเป็นนักดนตรีบำบัดที่ได้รับการฝึกฝนและสำเร็จการศึกษาด้านดนตรีบำบัดจากสถาบันระดับอุดมศึกษา
bottom of page