top of page
Saxophone

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีบำบัด)

Master of Arts Program in Music Therapy

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

รับนักศึกษาจำนวน 6 คน (ภาคปกติ)

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

bottom of page