top of page

ผศ. ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ได้รับทุนการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโทด้านดนตรีบำบัดจาก New Zealand School of Music, New Zealand และศึกษาระดับปริญญาเอกด้านดนตรีบำบัดจาก Anglia Ruskin University, UK
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสายวิชาดนตรี และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มีความสนใจด้านดนตรีบำบัดในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งรวมไปถึงการสอนดนตรีสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการใช้ดนตรีบำบัดกับผู้ป่วยจิตเวช และผู้สูงอายุ

ผศ. ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์
bottom of page